Jaarverslag, jaarrekening & beleidsplan

 

 

 

Jaarrekening 2022

Jaarverslag 2022

Beleidsplan stichting Changing Stories 2023 & 2024

Introductie

“Spelen, sporten en creatieve activiteiten zijn heel belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Alle kinderen moeten daarom de tijd en de ruimte krijgen om te spelen. Ze hebben recht op ontspanning en ze hebben het recht op deelname aan sportieve, culturele en artistieke activiteiten. De overheid moet ervoor zorgen dat ieder kind hierin gelijke kansen heeft. De overheid moet ook recreatieve, artistieke en culturele voorzieningen voor kinderen bevorderen.”

(Artikel 31 Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind)

Changing Stories is een stichting die inzet op artikel 31 van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind. Theatermakers, dramatherapeuten en artiesten bouwen samen met kinderen op de vlucht aan positieve ervaringen door inzet van theatrale interventies. Changing Stories neemt kinderen kortstondig mee in een wereld van verwondering en fantasie waarin kinderen de makers zijn en de regie hebben.

Aanleiding en start van Changing Stories Foundation

Met de grote instroom van mensen op de vlucht in Nederland begon Changing Stories in 2016 als theaterproject voor ouders en kinderen op Nederlandse asielzoekerscentra. Toen berichten naar buiten kwamen over de uitzichtloze situatie van kinderen in Griekse vluchtelingenkampen, besloot Changing Stories zich te richten op daar waar de noodzaak het hoogst is.

Na het uitvoeren van vijf projecten in vluchtelingenkampen op Lesbos en Samos, werd eind 2019 de stichting Changing Stories Foundation in het leven geroepen. Bij de oprichting van de stichting is gekozen voor een initiële focus op Griekenland. Changing Stories voelt zich als Europese stichting verantwoordelijk voor het welzijn van kinderen binnen de Europese grenzen.

Sinds 2020 is de toegang tot kampen in Griekenland beperkt. Dit komt deels door de corona crisis maar grotendeels door verandering in beleid. De kampen zijn hierdoor meer gesloten vestingen geworden waar organisaties maar mondjesmaat naar binnen mogen. Daarnaast is met de oorlog in Oekraïne de groep ontheemde kinderen in Europa enorm gegroeid. Om deze reden is de initiële focus van de stichting verschoven naar alle ontheemde kinderen in Europa, los van de context van een kamp.

Vanaf 2022 voert Changing Stories naast projecten in Griekenland ook projecten uit op de Balkan en in Calais. In de Balkanlanden leven al jaren veel ontheemde kinderen in weeshuizen en krottenwijken. Daarnaast vangen landen zoals Roemenië en Moldavië veel mensen op de vlucht uit buurland Oekraïne op. In Calais leven kinderen in geïmproviseerde krotjes, hopend op een betere toekomst in Engeland; vaak nadat alle wegen in Europa doodlopend bleken te zijn.

Inmiddels is de focus van de stichting vergroot naar alle ontheemde kinderen in en aan de grenzen van Europa en voert de stichting vijf buitenlandse projecten per jaar uit en vijftien kortere projecten of projectdagen op Nederlandse asielzoekerscentra en noodopvanglocaties. Ook is de stichting actief op scholen en in de beroepspraktijk om voorlichting en scholing te geven.

Missie en visie

In 1989 hebben de Verenigde Naties het ‘Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind’ aangenomen. Bijna alle landen in de wereld hebben dit verdrag ondertekend, Nederland in 1995. De rechten van kinderen op de vlucht in Europa worden op een groot aantal punten van dit verdrag dagelijks geschonden. Waaronder het recht op vrije tijd, spel en recreatie zoals hierboven beschreven. In 2020 kwamen er ruim 17.500 kinderen op de vlucht in Zuid-Europa aan, waarvan het overgrote deel in Griekenland. Het merendeel van deze kinderen reisde alleen, ruim 12.000.

In Europa leven we sinds de Tweede Wereldoorlog in het besef: ‘Dat nooit meer’. Daarmee wordt de genadeloze genocide van Joden en andere minderheden bedoeld, en het daarbij in onmacht toezien door miljoenen Europeanen.

Deze twee constateringen zijn de motivatie voor de stichting om in actie te komen tegen het grote onrecht dat kinderen in Europa wordt aangedaan. Niet gericht tegen de Europese staten, maar met een gevoel voor eigen verantwoordelijkheid. Om een verschil te kunnen maken en kinderen even mee te nemen in een wereld van fantasie en spel, waarin alles mogelijk is.

Met kortstondige theateractiviteiten zet Changing Stories in op het stimuleren van verbeeldingskracht en plezier met ontheemde kinderen. Spel en plezier laat kinderen ontspannen, stimuleert de verbeelding en kan daarmee hoop bieden in een uitzichtloze situatie. Want: “Imagination is central to recovery; without the inner imagination of an alternative future there is no place to go.”- Dr. Bessel van der Kolk.

Ook laat Changing Stories kinderen deelnemen aan kunstactiviteiten die inspelen op hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat kinderen in vluchtelingenkampen baat hebben bij korte interventies die inzetten op beschermende factoren zoals hoop, het vergroten van zelfvertrouwen en het gevoel hebben van ‘belonging’.

Daarnaast zet Changing Stories in op bewustwording over de leefomstandigheden van kinderen op de vlucht. Bij de educatieprojecten (PO, VO & HO) en training (beroepspraktijk) wordt de kracht van theater en creativiteit in post-crisissituaties uitgelegd aan de hand van de Changing Stories methode. Hiermee hoopt de stichting hulpverleners en toekomstig wereldburgers te inspireren hun talent in te zetten voor de kwetsbaren in onze samenleving. Zo wordt er hopelijk een bijdrage geleverd aan de verduurzaming van sociaal-emotionele en creatieve hulp voor kinderen in nood.

Doelstelling

Changing Stories Foundation heeft een tweeledig doel:

  1. Het creëren van momenten van spel, plezier en verbeelding met kinderen en jongeren die opgroeien in vluchtelingenkampen. Changing Stories neemt deze kinderen kortstondig mee in een creatieve beleving en biedt een moment van dromen en onbezorgd kind zijn.
  2. Het organiseren van awareness activiteiten en het inspireren van kinderen en volwassenen in Europa. Het creëren van bewustwording over de situatie van kinderen in vluchtelingenkampen en het gelijktijdig inspireren en aanzetten tot actie.

Daar waar de nood hoog is

Changing Stories voert zowel in binnenland als buitenland projecten uit op plekken waar de nood hoog is. Om dit doel te waarborgen hebben we tien punten vastgesteld om te bepalen wanneer een locatie hieraan voldoet. Wanneer in de situatie waarin kinderen leven er sprake is van tenminste 5 van de volgende 10 punten, beschouwen wij deze als zo inhumaan dat we vinden dat er nood is; zijn dit er 8 of meer, dan is er hoge nood.

In het buitenland:

- geen of beperkte basisvoorzieningen (stromend water, sanitair, onderdak, voedsel);

- geen of beperkte toegang tot onderwijs;

- geen of weinig mogelijkheid om deel te nemen of je te ontplooien in sportieve, culturele en artistieke activiteiten;

- geforceerde verplaatsing of ontruiming van de woon/slaapplek;

- geforceerde ontworteling van de eigen sociaal culturele context;

- een onveilige context in het heden of verleden, waardoor chronische stress en/of het oplopen van een psychotrauma een reëel risico is;

- een vrijheidsbeperkende woonvoorziening (geen autonomie over wanneer je je woonplek kan verlaten);

- een beperking in bewegingsvrijheid in het algemeen (bijvoorbeeld het niet hebben van legitimatie of het niet kunnen oversteken van landsgrenzen);

- een situatie waardoor ouders/verzorgers van kinderen niet aanwezig zijn of niet in staat zijn om kinderen veiligheid en zorg te bieden;

- marginalisering van de groep waar kinderen toe behoren, waardoor ze niet vanzelfsprekend kunnen rekenen op hulp van instituten (zoals justitie of maatschappelijke betrokkenheid).

In het binnenland:

- beperkte basisvoorzieningen (voedsel, sanitair, privacy);

- geen of weinig mogelijkheid om deel te nemen of je te ontplooien in sportieve, culturele en artistieke activiteiten;

- onvoorspelbare verplaatsing van de woon/slaapplek (bijv. bij een doorstroom locatie);

- geforceerde ontworteling van de eigen sociaal culturele context;

- een onveilige context in het heden of verleden, waardoor chronische stress en/of het oplopen van een psychotrauma een reëel risico is;

- een vrijheidsbeperkende woonvoorziening (bijv. door wekelijkse meldplicht)

- een beperking in bewegingsvrijheid in het algemeen (bijvoorbeeld het niet hebben van legitimatie of het niet kunnen oversteken van landsgrenzen);

- een situatie waardoor ouders/verzorgers van kinderen niet aanwezig zijn of niet in staat zijn om kinderen veiligheid en zorg te bieden;

- marginalisering van de groep waar kinderen toe behoren, waardoor ze niet vanzelfsprekend kunnen rekenen op hulp van instituten (zoals justitie of maatschappelijke betrokkenheid).

Projecten

Changing Stories voert theaterprojecten uit. Een project bestaat uit artistieke (beeldende workshops) en theatrale elementen (o.a. een show en theater spellen). Het werk wordt een project genoemd als er langer dan drie aaneengesloten dagen gewerkt wordt, dit kan op aaneengesloten dagen met dezelfde kinderen zijn, of elke dag op een andere plek / met een andere groep. Naast projecten worden er ook losse workshops gegeven op bijvoorbeeld noodopvanglocaties in Nederland. Omdat de noodzaak voor projecten kan verschuiven wordt er wanneer dat nodig is een voorverkenning gedaan. In dat geval wordt iemand aangewezen om fysiek of online actief contacten te leggen op een nieuwe locatie en te onderzoeken of deze plek past binnen de ‘hoge noodzaak’ waar Changing Stories op wil handelen. Daarnaast wordt er onderzocht of er een partnerschap opgezet kan worden.

Partners

Er wordt altijd samengewerkt met een partnerorganisatie, dit is noodzakelijk voor bijvoorbeeld het verlenen van toegang tot een locatie maar ook voor de veiligheid van onze artiesten. Een lokale partner kent de (culturele) context en heeft afspraken/protocollen voor risico’s die relevant zijn voor deze context.

Organisatie

Stichting Changing Stories wordt aangestuurd door drie directieleden. Zij vormen samen het bestuur van de organisatie en dragen de verantwoordelijkheid voor de algehele gang van zaken binnen de organisatie. Het bestuur bestaat uit:

- Linda van der Knaap (zakelijk leider & voorzitter)

- Lotte Wandel (programma coördinator & penningmeester)

- Caro Ilias de Feijter (programma coördinator & secretaris)

Er is op het moment van schrijven een raad van toezicht bestaande uit drie toezichthouders, doel is dat deze raad voor de zomer van 2024 gegroeid is naar vijf leden. De raad van toezicht bestaat uit:

- Magda van Eck (voorzitter)

- Sjouke Ummels (algemeen toezichthouder)

- Chantal Berkers (algemeen toezichthouder)

Op het moment van schrijven zijn er zestien gespecialiseerde artiesten die zich vrijwillig inzetten om projecten in binnen- en buitenland uit te voeren. Alle artiesten werken op vrijwillige basis, voor hun bijdrage ontvangen zij een vrijwilligersvergoeding. Het team van professionals is opgeleid om op een trauma sensitieve wijze met ontheemde kinderen en jongeren te werken, de doelgroep en hun achtergrond, psychotrauma, non-violent communication en white-saviorism. Hiermee wordt de weerbaarheid van de spelers vergroot en wordt de kwaliteit van het werk geborgd. Daarnaast wordt er getraind op pedagogische- en spelvaardigheden.

Strategie

Stichting Changing Stories heeft een eigen methode ontwikkeld voor theater met ontheemde kinderen en jongeren. Een dergelijke methode gericht op deze doelgroep en binnen deze context bestond nog niet. Om de kwaliteit van deze vorm van hulp te waarborgen, zet CS zich in op erkenning en standaardisering van de methode. Om deze ambitie te realiseren richt de stichting zich – naast de programmering van onze projecten – op:

  1. 1. Onderzoek: vanaf halverwege 2023 gaat Changing Stories op zoek naar structurele samenwerking met onderzoekscentra (trauma / post-crisis: uitzichtloosheid en ontheemding) voor het doorontwikkelen en verbeteren van onze eigen ervaringsgerichte theater methode. Ons doel is om de methode te verrijken en te valideren met onderzoeksresultaten over de impact van uitzichtloosheid en trauma bij kinderen en jongeren.
  2. Opleiding: van groot belang voor het behoud en doorgeven van de methode is een vaste plek in het aanbod van kunst/welzijnsopleidingen theateropleidingen in Nederland. Dit kan in de vorm van gastlessen, post-hbo trainingen of binnen het reguliere aanbod. Hiervoor willen wij onze bestaande contacten interesseren en in samenwerking een aanbod ontwikkelen.

Financiën

Voor de uitvoering van de projecten is de Changing Stories Foundation in 2023 voor 45% afhankelijk van financiële bijdragen van subsidies en fondsen. We genereren eigen inkomsten door betaalde toegang voor voorstellingen, workshops en educatie op scholen en - in beperkte mate - de vergoedingen voor de projecten op opvanglocaties in Nederland. Voor aanvullende financiering organiseren we crowdfunding en donatiecampagnes en bieden we derden – bijvoorbeeld scholieren of kerken - de mogelijkheid om inzamelacties te houden. Al deze opbrengsten vloeien direct terug naar de projecten van Changing Stories.

Vaste partners en fondsen

De ambitie is om vanaf 2024 voor drie jaar alle Changing Stories projecten te financieren vanuit de financiële bijdrage van vaste partners en fondsen. Zo zal er minder werk en energie gaan zitten in het continu werven van gelden zodat de onderzoek & educatie tak van de stichting verder doorontwikkeld kan worden. Met de zekerheid van een meerjarige dekking van de buitenlandse projecten krijgt de stichting de ruimte om te bouwen aan een duurzame toekomst van goed opgeleide professionele theatermakers/spelers die direct inzetbaar zijn voor het werken met ontheemde kinderen en jongeren en vergoeding ontvangen voor hun werk.

VriendenVan-concept

Parallel aan de gegarandeerde bijdrage voor drie jaar, willen wij verbetering aanbrengen in de vergoeding die onze mensen ontvangen met hulp van een VriendenVan-groep van 50 donateurs. Met een inleg van 1500 per jaar (per persoon) kunnen wij jaarlijks de vergoedingen bijstellen. We houden als richtlijn aan de Cao Toneel en Dans / Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK).

Onderzoekscentra

Door de samenwerking met de onderzoekscentra is er continuïteit in het door ontwikkelen en verbeteren van de theater methode. Kosten hiervoor liggen bij de onderzoekscentra of fondsen. Changing Stories deelt haar kennis en ervaring.

Educatie

Door het aanbod (curriculum gebaseerd op uitleg en training in de eigen methode) binnen de opleidingen is er kennisoverdracht en continuïteit in aanwas van nieuwe acteurs/spelers die in dit werkveld aan de slag kunnen. Opleidingskosten daarvoor liggen bij de opleidingscentra. Changing Stories deelt haar kennis en ervaring.

Contactgegevens organisatie

Adres:
Changing Stories Foundation
Valckenierstraat 33
6828 RM  Arnhem

Email:
info@changingstoriesfoundation.org

RSIN
860523007

KVK
76144186

ANBI:
Ja

CBF:
Nee

 

.

 

 

.