Annual Report, Financial Statement and

 

Policy Plan

 

 

Beleidsplan 2022

Introductie

“Spelen, sporten en creatieve activiteiten zijn heel belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Alle kinderen moeten daarom de tijd en de ruimte krijgen om te spelen. Ze hebben recht op ontspanning en ze hebben het recht op deelnemen aan sportieve, culturele en artistieke activiteiten. De overheid moet ervoor zorgen dat ieder kind hierin gelijke kansen heeft. De overheid moet ook recreatieve, artistieke en culturele voorzieningen voor kinderen bevorderen.”

(Artikel 31 Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind)

Changing Stories is een stichting die inzet op artikel 31 van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind. Theatermakers en artiesten bouwen samen met kinderen op de vlucht aan positieve ervaringen door inzet van theatrale interventies. Changing Stories neemt kinderen kortstondig mee in een wereld van verwondering en fantasie waarin kinderen de makers zijn en de regie hebben.

Aanleiding en start van Changing Stories Foundation

Met de grote instroom van vluchtelingen in Nederland begon Changing Stories in 2016 als theaterproject voor ouders en kinderen op Nederlandse asielzoekerscentra. Toen berichten naar buiten kwamen over de uitzichtloze situatie van kinderen in Griekse vluchtelingenkampen, besloot Changing Stories zicht te richten op daar waar de noodzaak het hoogst is.

Na het uitvoeren van vijf projecten in vluchtelingenkampen op Lesbos en Samos, werd eind 2019 de stichting Changing Stories Foundation in het leven geroepen. Bij de oprichting van de stichting is gekozen voor een initiële focus op Griekenland. Changing Stories voelt zich als Europese stichting verantwoordelijk voor het welzijn van kinderen binnen de Europese grenzen.

Vanaf 2017 heeft Changing Stories succesvolle projectweken uitgevoerd in kampen op de Griekse eilanden Lesbos en Samos. Hierbij zijn rond de 6.000 kinderen bereikt.[1] Vanwege beleidsveranderingen in Griekenland en de Covid pandemie is de toegankelijkheid tot de vluchtelingenkampen veranderd. In 2021 richtte Changing Stories zich dan ook voor het eerst op kinderen die met of zonder ouders op straat wonen in Athene. Ook minderheidsgroeperingen als de Roma kinderen kregen van ons aandacht. Om deze projecten succesvol te kunnen uitvoeren is het team van Changing Stories vanaf 2019 gegroeid van vier naar twaalf vrijwilligers.

Daarnaast zijn er, ondanks de maatregelen rondom het Coronavirus, projecten op basisscholen en festivals in Nederland uitgevoerd. Het doel van deze projecten is om bewustwording over de leefomstandigheden van kinderen op de vlucht in Europa te vergroten. In totaal zijn hier 1.500 kinderen en hun ouders bereikt.  Zij hebben door middel van workshops, het organiseren van eigen creatieve activiteiten en het bezoeken van de voorstelling meer inzicht gekregen in de situatie van kinderen die leven in vluchtelingenkampen.

Missie en visie

In 1989 hebben de Verenigde Naties het ‘Internationaal verdrag voor de Rechten van het Kind’ aangenomen. Bijna alle landen in de wereld hebben dit verdrag ondertekend, Nederland in 1995. De rechten van kinderen op de vlucht in Europa worden op een groot aantal punten van dit verdrag dagelijks geschonden. Waaronder het recht op vrije tijd, spel en recreatie zoals hierboven beschreven. In 2020 kwamen er ruim 17.500 kinderen op de vlucht aan in Zuid Europa waarvan het overgrote deel in Griekenland. Het merendeel van deze kinderen reisde alleen, ruim 12.000.[2] Met de huidige oorlog in Oekraïne is het aantal kinderen op de vlucht in korte tijd enorm toegenomen.

In Europa leven we sinds de Tweede Wereldoorlog in het besef: ‘Dat nooit meer’. Daarmee wordt de genadeloze genocide van Joden en andere minderheden bedoeld, en het daarbij in onmacht toezien door miljoenen Europeanen.

Deze twee constateringen motiveren ons om in actie te komen tegen het grote onrecht dat

kinderen in Europa wordt aangedaan. Niet gericht tegen de Europese staten, maar met een gevoel voor eigen verantwoordelijkheid. Wij willen niet onmachtig toekijken. Wij willen het verschil kunnen maken en kinderen laten dromen over een betere toekomst, omdat ze daar recht op hebben.

Met kortstondige pop-up theater activiteiten speelt Changing Stories daarom in op het vergroten van verbeeldingskracht en zelfvertrouwen bij kinderen in vluchtelingenkampen. Spel en plezier laat kinderen ontspannen en biedt hoop in een uitzichtloze situatie. Daarnaast laat Changing Stories kinderen deelnemen aan kunstactiviteiten die inspelen op hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat kinderen in vluchtelingenkampen baat hebben bij korte interventies die inzetten op beschermende factoren zoals hoop, vergroten van zelfvertrouwen en het gevoel hebben van ‘belonging’.[3]

Daarnaast zet Changing Stories in op bewustwording over de situatie waarin kinderen in Griekse vluchtelingenkampen zich bevinden. Dit door het project te laten zien en het verhaal van de kinderen te vertellen op podia en ontmoetingsplekken door Nederland of op festivals.
Bij de bewustwordingsprojecten wordt de nadruk gelegd op de positieve bijdrage die Changing Stories levert door samen met kinderen in deze kampen theater te maken en de impact die dit heeft. Hiermee inspireert het theatercollectief het publiek om zelf een (creatieve) bijdrage te leveren aan het leven van mensen en kinderen in uitzichtloze situaties.

Doelstelling

De Changing Stories Foundation heeft een tweeledig doel:

  • Het creëren van momenten van spel, plezier en verbeelding onder kinderen en jongeren die opgroeien in vluchtelingenkampen. Changing Stories neemt deze kinderen kortstondig mee in een creatieve beleving en biedt een moment van dromen en onbezorgd kind zijn.
  • Het organiseren van awareness activiteiten en het inspireren van kinderen en volwassenen in Europa. Het creëren van bewustwording over de situatie van kinderen in vluchtelingenkampen en het gelijktijdig inspireren en aanzetten tot actie.

Strategie

In 2021 legt Changing Stories de focus op het verdiepen en door ontwikkelen van de projecten in vluchtelingenkampen en de awareness projecten in Europa.

Komend jaar (2022) beoogt Changing Stories de focus van onze locaties te verbreden. Niet alleen kinderen in vluchtelingenkampen, maar ook daar buiten vormen onze aandacht. Onze focus op  Griekenland (zowel naar kinderen in kampen en op straat in Athene) blijft. Daarnaast richten we ons op kinderen in Calais en zullen met de huidige ontwikkelingen in Oekraïne ook aandacht hebben voor kinderen die zich in buurlanden zoals Polen en Roemenië bevinden. Maar ook nieuwe locaties hebben onze aandacht. Zo kijken wij ook met belangstelling naar de verhalen die ons uit de Balkan bereiken en op de grens van Wit-Rusland en Polen. Op basis van urgente ontwikkelingen zullen wij besluiten waar wij onze teams naar toe sturen.

Dat er in 2022 nog steeds rechten van kinderen op de vlucht in Europa worden geschonden is voor ons verbijsterend.  Wij willen deze verbijstering en tegelijkertijd de mogelijkheid tot actie bij een breder publiek onder de aandacht brengen. Dit doen wij door tijdens meet-ups, festivals en een nieuw te ontwikkelen creatief actiepakket voor scholen.

Organisatie

Stichting Changing Stories wordt aangestuurd door een onbezoldigd bestuur. Dit bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het bestuur komt eens per maand samen voor overleg.

Daarnaast werken er vier projectleiders 1 tot 2 dagen in de week om de activiteiten van Changing Stories draaiende te houden. De taken van deze vier projectleiders zijn verdeeld onder projecten buitenland, projecten binnenland, artistieke leiding en financiën & strategie. De projectleiders ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden.     

Tot slot zijn er op het moment van dit schrijven twaalf vrijwilligers actief voor de stichting die projecten in binnen- en buitenland uitvoeren. Deze vrijwilligers en de projectleiders komen maandelijks samen voor overleg, er wordt gewerkt aan teambuilding en professionalisering door middel van (theatrale) trainingen.

Gegevens organisatie

Postadres:
Changing Stories Foundation
Utrechtsweg 310 – B46
6812AR  Arnhem

Emailadres:
info@changingstoriesfoundation.org

RSIN
860523007

KVK
76144186

ANBI status:
Ja

CBF erkenning:
Nee

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

– Linda van der Knaap (voorzitter)

– Bertil Moraal (penningmeester)

– Caro de Feijter (secretaris)

Het bestuur zal bestaan uit tenminste drie leden. Een beslissing wordt alleen genomen als een meerderheid van het bestuur voor is. De bestuursleden worden niet betaald voor hun werkzaamheden, wel krijgen zij een vergoeding voor hun onkosten.

Financiën

Het financiële resultaat van Changing Stories over 2021 laat een positief saldo zien. Desalniettemin zullen er ook in 2022 fondsen en donateurs moeten worden geworven om de plannen van 2022 te kunnen realiseren. Om ons hierbij te ondersteunen en ook meer vaste donateurs te werven werken we in 2022 samen met een ambassadeur. Jolijn Henneman is actrice en begrijpt de kracht van verwondering goed. Met haar hopen we meer vaste donateurs te krijgen en daardoor op langere termijn minder afhankelijk van fondsen.

Het werven van gelden

Changing Stories richt zich op het werven van financiering door middel van het aanvragen van fondsen, crowdfunding, losse wervingsacties en het werven van (structurele) donateurs.

Subsidie aanvragen zullen worden aangevraagd voor duidelijke afgebakende projecten die een begin en einde hebben. Deze projecten zullen altijd aansluiten bij de uitgangspunten en doelstellingen van Changing stories.

Changing Stories houdt elk jaar een crowdfundingsactie om alle uitvoeringsweken in het buitenland  te financiëren.


[1] Corona heeft ervoor gezorgd dat wij in 2020 maar twee keer theater konden maken voor kinderen op de vlucht.

[2] https://www.unicef.nl/kinderen-op-de-vlucht/europa

[3] Promoting well-being in refugee children: An exploratory controlled trial of a positive psychology intervention delivered in Greek refugee camps. Kristin Hadfield et. al. januari 2020