Policy plan, annual report and

financial statement

Beleidsplan 2020

Introductie

“Spelen, sporten en creatieve activiteiten zijn heel belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Alle kinderen moeten daarom de tijd en de ruimte krijgen om te spelen. Ze hebben recht op ontspanning en ze hebben het recht op deelnemen aan sportieve, culturele en artistieke activiteiten. De overheid moet ervoor zorgen dat ieder kind hierin gelijke kansen heeft. De overheid moet ook recreatieve, artistieke en culturele voorzieningen voor kinderen bevorderen.” 

(Artikel 31 Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind)

Changing Stories is een theatercollectief dat inzet op artikel 31 van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind. Theatermakers en artiesten maken samen met kinderen in vluchtelingenkampen theater en bouwen zo aan positieve ervaringen. Changing Stories neemt kinderen kortstondig mee in een wereld van verwondering en fantasie waarin zij de makers zijn en de regie hebben.

2016-2019

Met de grote instroom van vluchtelingen in Nederland begon Changing Stories in 2016 als theaterproject voor ouders en kinderen op Nederlandse asielzoekerscentra. Toen berichten naar buiten kwamen over de uitzichtloze situatie van kinderen in Griekse vluchtelingenkampen, besloot Changing Stories het project te verplaatsen naar daar waar de noodzaak het hoogst is. In totaal wonen er in Griekenland in december 2019 een geschatte 42.500 vluchtelingenkinderen.

Na het uitvoeren van vijf projecten in vluchtelingenkampen op Lesbos en Samos, werd eind 2019 de stichting Changing Stories Foundation in het leven geroepen.

Bij de oprichting van de stichting is gekozen voor een initiële focus op Griekenland. Changing Stories voelt zich als Europese stichting verantwoordelijk voor het welzijn van kinderen binnen de Europese grenzen.

Bereik en impact 2019

In 2019 heeft Changing Stories vier succesvolle projectweken uitgevoerd in kampen op de Griekse eilanden Lesbos en Samos, waarmee rond de 2.000 kinderen bereikt zijn. Om deze projecten succesvol te kunnen uitvoeren is het team van Changing Stories in het afgelopen jaar gegroeid van vier naar negen vrijwilligers. 

Missie en visie 

Met kortstondige pop-up theateractiviteiten speelt Changing Stories in op het vergroten van verbeeldingskracht en zelfvertrouwen bij kinderen. Kinderen ontspannen en er wordt hoop geboden in een uitzichtloze situatie. Daarnaast laat Changing Stories kinderen deelnemen aan kunstactiviteiten die inspelen op hun sociaal- emotionele ontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat kinderen in vluchtelingenkampen baat hebben bij korte interventies die inzetten op beschermende factoren zoals hoop, vergroten van zelfvertrouwen en het gevoel hebben van ‘belonging’.

Door het organiseren van meet-ups in Nederland zet Changing Stories in op bewustwording van de situatie waarin kinderen in Griekse vluchtelingenkampen zich bevinden. Tijdens de meet-ups wordt de nadruk gelegd op de positieve bijdrage die Changing Stories levert door samen met kinderen in deze kampen theater te maken en de impact die dit heeft. Hiermee inspireert het theatercollectief het publiek om zelf een (creatieve) bijdrage te leveren aan het leven van mensen en kinderen in uitzichtloze situaties. 

Doelstelling

De Changing Stories Foundation heeft een tweeledig doel:

  • Het creëren van momenten van spel, plezier en verbeelding onder kinderen en jongeren die opgroeien in vluchtelingenkampen. Changing Stories neemt deze kinderen kortstondig mee in een creatieve beleving en biedt een moment van dromen en onbezorgd kind zijn.
  • Het organiseren van activiteiten waarbij het creëren van bewustwording en verbinding in Nederland centraal staat. Changing Stories organiseert meet-ups over hun werkwijze en informeert gelijktijdig over de desperate situatie en leefomstandigheden in de kampen. Daarnaast organiseert Changing Stories projecten waarbij verbinding wordt gelegd tussen kinderen die opgroeien in vluchtelingenkampen en kinderen uit andere (lokale) gemeenschappen.

Strategie
In 2020 legt Changing Stories de focus op het vormgeven en verstevigen van het beleid, de strategie en de teamstructuur. In de jaren daarna kan vervolgens het team verder groeien, waardoor ook het aantal projecten in vluchtelingenkampen kan groeien. Changing Stories zal zich hierbij altijd richten op de kampen waar de nood het hoogst is. 

Komend jaar (2020) draait Changing Stories in ieder geval vier projectweken in vluchtelingenkampen, waaronder dit jaar voor het eerst ook twee kampen op het Griekse vasteland. Met deze projectweken verwacht Changing Stories wederom 2.000 kinderen te bereiken. Daarnaast organiseert Changing Stories in 2020 twee meet-ups in Nederland om bekendheid, awareness en verbinding te realiseren. 

Organisatie 

Changing Stories bestaat uit een team van acht vrijwilligers. Om de doelen te bereiken heeft Changing Stories teamleden met elk een eigen specialisatie. Het team van Changing Stories is opgedeeld in een aantal subteams. Teamleden zijn soms in meer dan een team actief.

  • Kostuums: Circulair ontwerpen van de kostuums volgens het Changing Stories-concept. De kostuums worden vervaardigd uit restproducten en na een projectweek doorontwikkeld tot merchandise.
  • Uitvoer: Kwaliteitsbewaking en het bewaken van de randvoorwaarden om het primaire doel van de stichting te behalen. Zorg dragen voor de theatrale lijn in de totaliteit van een projectweek.
  • Awareness: Het organiseren van meet-ups en andere activiteiten, projecten en evenementen in Nederland waarbij het creëren van bewustzijn, inspireren, verbinden en activeren centraal staan.

Elk subteam heeft een teamcaptain die zorgt dat de projecten van het betreffende team tot een goed einde gebracht worden. Overkoepelend zijn er twee projectleiders die de subteams coördineren en de hoofddoelen bewaken. Daarnaast hebben de projectleiders de eindverantwoordelijkheid voor Publiciteit en Fondsenwerving.

De twee projectleiders werken anderhalve dag per week om de activiteiten van Changing Stories  draaiende te houden. Daarnaast is er een maandelijkse bestuursvergadering met een aansluitende teambijeenkomst waar het gehele team van vrijwilligers samenkomt. In deze maandelijkse teambijeenkomst wordt gewerkt aan teambuilding en professionalisering door middel van (theatrale) trainingen. Deze trainingen worden verzorgd door teamleden zelf en eens per kwartaal door een professional uit het werkveld. 

Gegevens organisatie

Postadres:
Changing Stories Foundation
Bergstraat 19A
6811LC  Arnhem

Emailadres:
info@changingstoriesfoundation.org

RSIN
860523007

KVK
76144186

ANBI status:
Ja

CBF erkenning:
Nee

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

-Merlijn van Schayk (voorzitter)

-Linda van der Knaap (secretaris)

– Gerwin Warris (penningmeester)

Het bestuur zal te allen tijde bestaan uit tenminste drie leden. Een beslissing wordt slechts genomen door een meerderheid van het bestuur. De bestuursleden worden niet betaald voor hun werkzaamheden, wel krijgen zij een vergoeding voor hun onkosten gemaakt ten behoeve van de stichting.

Financiën

Het financiële resultaat van Changing Stories over 2019 laat een positief saldo zien. Dit komt o.a. doordat er in 2019 meer donaties zijn ontvangen dan begroot. Dit biedt voor 2020 de financiële ruimte aan verdere professionalisering van de organisatie te werken. Desalniettemin zullen er ook in 2020 fondsen en donateurs moeten worden geworven om de plannen van 2020 te kunnen realiseren. Hiervoor heeft Changing Stories een begroting en dekkingsplan gemaakt. De begroting over 2021 zal in september 2020 gemaakt worden. Uiteraard vloeit winst te allen tijde terug in de doelen van de stichting.

Het werven van gelden

Changing Stories richt zich op het werven van financiering door middel van het aanvragen van fondsen, crowdfundings en het werven van donateurs. 

Projectleiders zullen verantwoordelijk zijn voor het werven van fondsen in Nederland. Hierbij zal het vooral gaan om fondsenwerving voor specifieke projecten van de verschillende sub-teams. Subsidie aanvragen zullen worden aangevraagd voor duidelijke afgebakende projecten die een begin en einde hebben en uit de sub-teams komen. Deze projecten zullen altijd aansluiten bij de uitgangspunten en doelstellingen van Changing stories. 

Changing Stories houdt tweemaal per jaar een grote crowdfundingsactie om de projecten in Griekenland te financiëren. 

Bij alle projecten, evenementen en crowdfundingacties wordt ingezet op het werven van structurele donateurs. Donateurs die structureel willen bijdragen aan Changing Stories krijgen hiervoor een innercrowd pakket. In 2020 zullen wij gaan vormgeven hoe dit pakket eruit gaat zien. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een Changing Stories Crowddag en extra beeldmateriaal of andere bedankjes.