Policy plan, annual report and

financial statement

Beleidsplan 2021

Introductie

“Spelen, sporten en creatieve activiteiten zijn heel belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Alle kinderen moeten daarom de tijd en de ruimte krijgen om te spelen. Ze hebben recht op ontspanning en ze hebben het recht op deelnemen aan sportieve, culturele en artistieke activiteiten. De overheid moet ervoor zorgen dat ieder kind hierin gelijke kansen heeft. De overheid moet ook recreatieve, artistieke en culturele voorzieningen voor kinderen bevorderen.” 

(Artikel 31 Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind)

Changing Stories is een stichting die inzet op artikel 31 van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind. Theatermakers en artiesten bouwen samen met kinderen in vluchtelingenkampen aan positieve ervaringen door inzet van theatrale interventies. Changing Stories neemt kinderen kortstondig mee in een wereld van verwondering en fantasie waarin kinderen de makers zijn en de regie hebben.

2016-2019

Met de grote instroom van vluchtelingen in Nederland begon Changing Stories in 2016 als theaterproject voor ouders en kinderen op Nederlandse asielzoekerscentra. Toen berichten naar buiten kwamen over de uitzichtloze situatie van kinderen in Griekse vluchtelingenkampen, besloot Changing Stories het project uit te voeren daar waar de noodzaak het hoogst is. In totaal wonen er in Griekenland in december 2019 een geschatte 42.500 vluchtelingenkinderen.

Na het uitvoeren van vijf projecten in vluchtelingenkampen op Lesbos en Samos, werd eind 2019 de stichting Changing Stories Foundation in het leven geroepen. Bij de oprichting van de stichting is gekozen voor een initiële focus op Griekenland. Changing Stories voelt zich als Europese stichting verantwoordelijk voor het welzijn van kinderen binnen de Europese grenzen.

Bereik en impact 2019 en 2020

In 2019 heeft Changing Stories vier succesvolle projectweken uitgevoerd in kampen op de Griekse eilanden Lesbos en Samos, waarmee rond de 2.000 kinderen bereikt zijn. Om deze projecten succesvol te kunnen uitvoeren is het team van Changing Stories 2019 gegroeid van vier naar negen vrijwilligers.

In 2020 heeft Changing Stories in verband met de Covid-19 crisis een stuk minder projecten uit kunnen voeren dan gehoopt. In september 2020 is Changing Stories kortstondig in het nieuwe kamp op Lesbos geweest waar zij rond de 500 kinderen bereik hebben. Daarnaast zijn er, ondanks de maatregelen rondom het Coronavirus, tijdens awareness projecten op basisscholen en festivals in Nederland 200 kinderen en hun ouders bereikt.  Zij hebben door middel van van workshops en het bezoeken van de voorstelling meer inzicht gekregen in de situatie van kinderen die leven in vluchtelingenkampen.

Missie en visie 

Met kortstondige pop-up theater activiteiten speelt Changing Stories in op het vergroten van verbeeldingskracht en zelfvertrouwen bij kinderen in vluchtelingenkampen. Spel en plezier laat kinderen ontspannen en biedt hoop in een uitzichtloze situatie. Daarnaast laat Changing Stories kinderen deelnemen aan kunstactiviteiten die inspelen op hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat kinderen in vluchtelingenkampen baat hebben bij korte interventies die inzetten op beschermende factoren zoals hoop, vergroten van zelfvertrouwen en het gevoel hebben van ‘belonging’.

Daarnaast zet Changing Stories in op bewustwording over de situatie waarin kinderen in Griekse vluchtelingenkampen zich bevinden. Dit door het project te laten zien en het verhaal van de kinderen te vertellen op podia en ontmoetingsplekken door Nederland of op festivals.
Bij de bewustwordingsprojecten wordt de nadruk gelegd op de positieve bijdrage die Changing Stories levert door samen met kinderen in deze kampen theater te maken en de impact die dit heeft. Hiermee inspireert het theatercollectief het publiek om zelf een (creatieve) bijdrage te leveren aan het leven van mensen en kinderen in uitzichtloze situaties.

Doelstelling

De Changing Stories Foundation heeft een tweeledig doel:

  • Het creëren van momenten van spel, plezier en verbeelding onder kinderen en jongeren die opgroeien in vluchtelingenkampen. Changing Stories neemt deze kinderen kortstondig mee in een creatieve beleving en biedt een moment van dromen en onbezorgd kind zijn.
  • Het organiseren van awareness activiteiten en het inspireren van kinderen en volwassenen in Europa. Het creëren van bewustwording over de situatie van kinderen in vluchtelingenkampen en het gelijktijdig inspireren en aanzetten tot actie.

In 2021 legt Changing Stories de focus op het verdiepen en doorontwikkelen van de projecten in vluchtelingenkampen en de awareness projecten in Europa. 

Komend jaar (2021) beoogt Changing Stories weer drie projectweken in vluchtelingenkampen. Met deze projectweken verwacht Changing Stories wederom 2.000 kinderen te bereiken. Daarnaast organiseert Changing Stories in 2021 twee meet-ups in Nederland om bekendheid, awareness en verbinding te realiseren. Ook wil Changing Stories in 2021 op vijf festivals staan met hun voorstelling en workshops om zo meer bekendheid te genereren voor het project en tevens het bewustzijn omtrent de situatie te vergroten.

Organisatie 

Stichting Changing Stories wordt aangestuurd door een onbezoldigd bestuur. Dit bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het bestuur komt tweemaal per maand samen voor overleg. De voorzitter van de stichting ook actief als fondsenwerver. Voor de fondsenwerving wordt deze persoon vergoed op basis van een no cure – no pay overeenkomst. Deze constructie is tijdelijk en zodra Changing Stories financieel stevig staat zal dit rond de zomer losgekoppeld worden, waardoor de fondsenwerving niet meer bij het  bestuur ligt. 

Daarnaast werken er drie projectleiders één dag in de week om de activiteiten van Changing Stories  draaiende te houden. De taken van deze drie projectleiders zijn verdeeld onder projecten buitenland, projecten binnenland en communicatie. De drie projectleiders ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden.      

Tot slot zijn er op het moment van dit schrijven zeven vrijwilligers actief voor de stichting die projecten in binnen- en buitenland uitvoeren. Deze zeven personen en de projectleiders komen maandelijks samen voor overleg, er wordt gewerkt aan teambuilding en professionalisering door middel van (theatrale) trainingen. 

Het team van vrijwilligers is opgedeeld in drie subteams. Teamleden zijn soms in meer dan één team actief.

  1. Kostuums: Circulair ontwerpen van de kostuums. De kostuums worden vervaardigd uit tweedehands en restproducten en na een projectweek doorontwikkeld tot merchandise.
  2. Uitvoer: Kwaliteitsbewaking en het bewaken van de randvoorwaarden om het primaire doel van de stichting te behalen. Zorg dragen voor de theatrale lijn in de totaliteit van een projectweek.
  3. Awareness: Het organiseren van meet-ups en andere activiteiten, projecten en evenementen in Nederland waarbij het creëren van bewustzijn, inspireren, verbinden en activeren centraal staan.

Gegevens organisatie

Postadres:
Changing Stories Foundation
Bergstraat 19A
6811LC  Arnhem

Emailadres:
info@changingstoriesfoundation.org

RSIN
860523007

KVK
76144186

ANBI status:
Ja

CBF erkenning:
Nee

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

  • Merlijn van Schayk (voorzitter)
  • Bertil Moraal (penningmeester) 
  • Jan Westerhof (secretaris)

Het bestuur zal te allen tijde bestaan uit tenminste drie leden. Een beslissing wordt alleen genomen als een meerderheid van het bestuur voor is. De bestuursleden worden niet betaald voor hun werkzaamheden, wel krijgen zij een vergoeding voor hun onkosten.

Het financiële resultaat van Changing Stories over 2019 laat een positief saldo zien. Dit komt o.a. doordat er in 2019 meer donaties zijn ontvangen dan begroot. Dit biedt voor 2020 de financiële ruimte aan verdere professionalisering van de organisatie te werken. Desalniettemin zullen er ook in 2020 fondsen en donateurs moeten worden geworven om de plannen van 2020 te kunnen realiseren. Hiervoor heeft Changing Stories een begroting en dekkingsplan gemaakt. De begroting over 2021 zal in september 2020 gemaakt worden. Uiteraard vloeit winst te allen tijde terug in de doelen van de stichting.

Financiën

Het financiële resultaat van Changing Stories over 2020 laat een positief saldo zien. Desalniettemin zullen er ook in 2021 fondsen en donateurs moeten worden geworven om de plannen van 2021 te kunnen realiseren. Hiervoor heeft Changing Stories een begroting en dekkingsplan gemaakt. De begroting over 2022 zal in de zomer van 2021 gemaakt worden. Uiteraard vloeit winst te allen tijde terug in de doelen van de stichting.

Het werven van gelden

Changing Stories richt zich op het werven van financiering door middel van het aanvragen van fondsen, crowdfunding, losse wervingsacties en het werven van (structurele) donateurs. 

Subsidie aanvragen zullen worden aangevraagd voor duidelijke afgebakende projecten die een begin en einde hebben en uit de sub-teams komen. Deze projecten zullen altijd aansluiten bij de uitgangspunten en doelstellingen van Changing stories. 

Changing Stories houdt enkele grote crowdfundingsacties per jaar om de projecten in Griekenland te financiëren. 

Bij alle projecten, evenementen en crowdfundingacties wordt ingezet op het werven van structurele donateurs.